ஆயுதம்ஃ

சுரதா யாழ்வாணன்

Tuesday, July 22, 2003

கீழே உள்ளது அரதப் பழசு.தமிழ்மணம் இப்போதுதான் திரட்டுகிறது..இதுதூன் புதிய இடுகை


குடியிருக்க ஒரு குடில்!


குடில் அமைத்திடும் முறை- ஓர் செய்முறை விளக்கம்-

1.முதலில் கீழே குறிப்பிட்ட முகவரிக்கு சென்று அங்கே உங்களுக்கு விருப்பமான பெயரில் தளத்தை பதிந்துகொள்ளுங்கள்.சிறிய சுருக்கமான பெயராயின் நன்று .

http://www.blogger.com/

அதன்பின் அரங்கேறுபவையும் விளக்கமும்

1.start1.jpg
2.start2.jpg
3.start3.jpg
2.start4.jpg
2.start5.jpg
2.start6.jpg
3.start7.jpg
2.start8.jpg
2.start9.jpg
2.start10.jpg
3.start11.jpg
2.start12.jpg
2.start13.jpg

முதல் பாகம் முற்றுப்பெற்றது.

suratha@hotmail.com

Links to this post:

Create a Link

<< Home